• Slide
  2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
  21-24 Mart 2019 Antalya
 • Slide
  2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
  21-24 Mart 2019 Antalya
 • Slide
  2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
  21-24 Mart 2019 Antalya

SANAT VE TASARIM KONGRESİ

21-24 Mart 2019

Antalya

 

Değerli Bilim İnsanları,

Güzel sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri gibi birbirinden farklı bilim alanlarının etkileşiminin son dönemde ileri seviyelere ulaştığı; hemen her bilim dalının bir diğerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği, bugün yadsınamaz bir gerçek hâlini almıştır. Bu sebeple neredeyse tüm dünyada, disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve etkileşimler büyük bir hızla sürdürülmekte; bilgi ve deneyimlerin paylaşılması noktasında gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda işbirliği yapılmaktadır. Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, Sağlık ve fen bilimleri, sosyal bilimler ve teknik bilimlerin hemen tüm alanlarını kapsayan bu işbirliğinin gerçekleştiği en önemli ve en verimli ortamlar ise şüphesiz ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel toplantılardır.

Türkiye; genç nüfusuyla, özellikle de yükseköğretim düzeyinde açılan yeni eğitim-öğretim kurumlarıyla bilimsel çalışmalara katkı yapacak güçlü potansiyele sahip ülkeler arasında öne çıkmaktadır. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongre Heyeti olarak, alanında uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulumuz rehberliğinde, uluslararası düzeyde düzenleyeceğimiz kongrelerle Türkiye’nin bu potansiyeline katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, sosyal bilimler, fen bilimleri, eğitim bilimleri ve teknik bilimlerle bu bilim alanlarının hemen bütün alt dallarında bilimsel çalışma yapan yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek, 21-24 Mart 2019 tarihlerinde, ülkemizin turizm başkenti Antalya’da II. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi’ni (UBCAK 2019) düzenlemeyi   planlamaktayız.

Kongre, "Yeni Akademik Teşvik Kriterleri" dikkate alınarak düzenlenmektedir. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongrede sunulacak bildirilerin özetleri ve tam metinleri, hakem sürecinden geçmek kaydıyla ISBN numarasıyla elektronik ortamda e-kitap olarak yayımlanacaktır. Ayrıca istenildiği takdirde bildiriler, “uluslararası kitap bölümü” şeklinde basılacak ve katılımcılara ulaştırılacaktır.

Mart ayında Antalya’da görüşmek üzere, esenlikler dileriz. 

Kongre Düzenleme Kurulu.

 

Dear Scientists,

Today, it has become an undeniable fact that the interaction between different science fields like Fine Arts, Design & Architecture, Social Sciences, Physical Sciences and Health Sciences has substantially increased within the recent period, and that almost every science field directly or indirectly affects one another. Therefore, interdisciplinary scientific studies and interactions are carried out without slowing down across the world, cooperating both individually and institutionally in relation to sharing information and experience. It is undoubtedly the scientific conventions on national and international levels, which are the most significant and efficient environments where this cooperation is ensured to be achieved within the scope of almost every field in fine arts, design & architecture, health and physical sciences, social sciences and technical sciences.

Thanks to the young population and the new educational institutions on higher education level, Turkey shines out within countries, possessing high potential to contribute in scientific studies. As the International Scientific Studies Congress Committee, our objective is to contribute in Turkey’s potential with international congresses to be organized by us, under the guidance of our advisory committee comprising of acknowledged expert researchers and academicians. With this purpose in mind, we are planning to organize the 2nd International Scientific Studies Congress (ISSC 2019) in Antalya, which is the tourism capital of Turkey, from 21st to 24th March 2019, by gathering national and foreign scientists in fine arts, design & architecture, social sciences, physical sciences, educational sciences and technical sciences, along with all the respective sub-disciplines of these science fields.  

The Congress shall be organized based on the “New Academic Incentive Criteria”. The presentation language of the symposium is Turkish and English.

The abstracts and the full texts of proceedings to be made in the congress will be published as e-book on electronic media with ISBN Number, provided that they are subjected to Arbitration review.  Moreover, the proceedings will be published as “international book section” and delivered to the attendants, where it is requested.

In March, we hope to see you in Antalya. May peace be upon you.

Congress Organization Board